...
Print this page

Strona Główna

VII Maraton Pływacki „Zalew Żyrardowski 2016„

Prezes „Aqua Żyrardów” oraz   Prezes  Żyrardowskiego Powiatowego WOPR

mają zaszczyt zaprosić na VII Maraton Pływacki „ Zalew Żyrardowski 2016„. Zawody rozpoczną się w dniu 21 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00. Planowane zakończenie o godzinie 14:00. Miejsce zawodów - Zalew Żyrardowski, ul. Ziołowa

 

NA WIECZNĄ WACHTĘ

W dniu 30 sierpnia 2015 roku, odszedł Prezes Honorowy Stołecznego WOPR Kol. Kazimierz Szlas - członek WOPR od 1967 roku.

Był członkiem prezydium Stołecznego Wojewódzkiego WOPR, wiceprezesem Warszawskiego WOPR, a po odejściu tej organizacji ze struktur WOPR został założycielem i pierwszym prezesem Środowiskowego Warszawskiego WOPR (obecnie Stołeczne WOPR).

Przewodniczący komisji ds. upowszechniania pływania, wiceprezes ds. szkolenia, trener pływania I klasy, motorowodniak, płetwonurek. Całe życie pracował jako ratownik na warszawskich basenach oraz na mazurskich i nadmorskich kąpieliskach.

Instruktor WOPR od 1979 roku. Szkolił na wszystkie stopnie ratownicze, aż do szkoleń centralnych w Tamie. Członek Kapituły Odznaczeń Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wychował i nauczył pływania, portu i ratownictwa ponad tysiąc dzieciaków.

Cześć jego pamięci.

---------------------------
Informacje o miejscu i terminie ostatniej drogi „Kazia” do uzyskania w Stołecznym WOPR


 

KURS PEDAGOGICZNY

Kurs pedagogiczny dający wymagane przygotowanie pedagogiczne niezbędne dla instruktorów ratownictwa wodnego.
więcej informacji::..

NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY WOPR

W dniu 22 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 rozpoczął obrady Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR, zwołany przez Kuratora WOPR. Celem Zjazdu był – zgodnie z postanowieniem Sądu - wybór Prezesa WOPR i Zarządu Głównego. Na Zjazd przybyło 83 Delegatów reprezentujących wszystkie jednostki wojewódzkie. Pierwszy raz w historii WOPR podczas Zjazdu toczyła się otwarta i ożywiona dyskusja czego wyrazem było czterokrotne głosowanie nad składem Zarządu. W głosowaniu tajnym na Prezesa WOPR został wybrany kol. Sławomir Gicewicz, a do Zarządu Głównego finalnie zostali wybrani Koledzy: Krzysztof Skrzyniarz – Wiceprezes, Dariusz Krawiec, Andrzej Reucki, Sebastian Tumiłowicz, Andrzej Jankowski, Aleksander Maćkowski, Daniel Korzeń, Paweł Błasiak – Wiceprezes, Piotr Synowiec – Wiceprezes, Mariusz Krzywiński, Robert Dworak, Grzegorz Ślaziński, Marek Koperski, Henryk Bigos, Wiktor Zajączkowski, Mariusz Konarski, Andrzej Drabik, Waldemar Rams, Zbigniew Rister i Adam Iwanowski. Po zamknięciu obrad Zjazdu Krajowego przez Przewodniczącego Zjazdu Wojtka Tomalaka odbyło się pierwszym posiedzenie nowowybranego Zarządu Głównego.

 

NO WRESZCIE...

Po półtora roku, w końcu, w dniu 20 września 2014 roku spotkali się wszyscy prezesi jednostek wojewódzkich (lub przedstawiciele tych jednostek). Na poprzednie trzy spotkania organizowane z Poznaniu i Zegrzu Południowym nigdy nie pojawili się Koledzy z ziemi łódzkiej, opolskiej i Pomorza Zachodniego. Teraz dzięki ustanowieniu dla WOPR Kuratora udało mu się zebrać wszystkich.  

Głównym aspektem rozmowy był problem określenia liczby delegatów z jednostek wojewódzkich na Zjazd Krajowy. Nasza organizacja stoi na stanowisku niezmiennym i zgodnym z wolą IV Zjazdu WOPR Województwa Mazowieckiego, że w obecne sytuacji podział powinien nastąpić „po równo”. Oczywiście były głosy (Lubuskie, Zachodniopomorskie, Świętokrzyskie i Łódzkie), że taki sposób podziału mandatów jest niesprawiedliwy i najlepiej byłoby proporcjonalnie do ilości członków WOPR w poszczególnych województwach lub … liczby mieszkańców, a nawet … liczby jednostek terenowych w województwie.

Przypomnieć trzeba było, że kombinacje ze składkami i innymi wpłatami (wpłaconymi jako składki) doprowadziły do innego podziału mandatów niż dotychczasowy iże decyzję tę podjął Zarząd Główny WOPR w dniu 8 grudnia 2012 roku na posiedzeniu w Skierniewicach – na ostatnim (wg interpretacji Sądu i Kuratora) prawomocnym posiedzeniem zarządu. Próby podejmowane przez ówczesnego prezesa przeniesienia tegoż posiedzenia na 28 marca 2013 roku (na które „zapomniano” zaprosić połowy członków ZG) odbyło się z naruszeniem prawa WOPR.

Kurator WOPR również oświadczył, że po zapoznaniu się z dokumentami, w tym finansowymi WOPR, nie jest w stanie  określić prawidłowej liczby członków w oparciu o sprawozdania lub wpłaty pod nazwą "składki" i skłania się do podziału mandatów zgodnie z wolą ostatniej prawomocnej decyzji ZG WOPR. Decyzję w tej sprawie jednostki wojewódzkie powinny otrzymać w ciągu dwóch tygodni.

WOPR Województwa Mazowieckiego – zgodnie z pismem Kuratora WOPR - dostarczyło wykaz delegatów na Zjazd Krajowy WOPR wybranych na IV Zjeździe WOPR WM w dniu 17 lutego 2013.

Do propozycji oddzielenia grubą kreską przeszłości WOPR i rozpoczęcia wszystkiego od nowa, obecni odnieśli się z dużą rezerwą. Naruszenia prawa WOPR oraz prawa powszechnie obowiązującego należy bezwzględnie wyjaśnić do końca. WOPR Województwa Mazowieckiego od ponad trzech lat było pomijana była we wszystkich podziałach sprzętu i innych środków, choć niektóre jednostki otrzymywały sprzęt bezpośrednio od J. Telaka z pominięciem jednostki wojewódzkiej oraz wbrew decyzjom Zarządu WOPR WM  i uchwałom ZG WOPR. Z dokumentów jakie do tej pory udało się pozyskać wynika, że dane przekazywane w sprawozdaniach różnią się od stanu faktycznego. To według nas należy również bezwzględnie wyjaśnić.

 

II SEJMIK WOPR

W dniach 26–27 września 2013 roku Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Kol. Mariusz Krzywiński z inicjatywy Prezesa Wacka Mozera zorganizował w Poznaniu „II Sejmik WOPR” - spotkanie, na które zostali zaproszeni prezesi wszystkich szesnastu jednostek wojewódzkich WOPR. Spotkanie to miało na celu konsolidację środowiska WOPR-owskiego na poziomie krajowym oraz rozpoczęcie wspólnych rozmów nad przyszłością naszej organizacji. Gotowość do spotkania deklarowało szesnastu, a na Sejmik przybyło dwunastu prezesów jednostek wojewódzkich.

 

Obecni negatywnie odnieśli się do działań zarówno sprzed kwietnia 2013 roku jakie podejmował ówczesny prezes WOPR w celu zabezpieczenia partykularnych interesów wąskiej grupy osób, co doprowadziło do stanu organizacyjno – prawnego w jakim obecnie znalazła się nasza organizacja, a także do obecnych działań, które powodują coraz większą zapaść organizacyjną i rozbicie wewnętrzne. Podczas obrad odniesiono się do przyczyn jakie legły u źródeł obecnej sytuacji WOPR oraz określono dalsze wspólne działania jednostek wojewódzkich wypracowując „Stanowisko Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR ze spotkania w dniu 27 września 2013 roku” 

Ze „Stanowiskiem …” zostali zapoznani nieobecni na spotkaniu prezesi jednostek wojewódzkich z prośbą o zajęcie stanowiska do wypracowanego dokumentu. Prezes WOPR Województwa Podlaskiego Kol. Andrzej Reucki – nieobecny z przyczyn osobistych - w pełni poparł wypracowane „Stanowisko …”, natomiast prezesi jednostek wojewódzkich z województw opolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego nie wyrazili gotowości podpisania się pod dokumentem lub w ogóle nie odnieśli się do sprawy. 

W pełni szanując ich zdanie mamy nadzieję, że działania tych jednostek i ich członków będą zbieżne z deklarowaną na spotkaniu wolą współpracy oraz, że uszanują wolę większości, a dotychczasowe ich działania w WOPR nie znajdą naśladowców.  

II Sejmik WOPR -  STANOWISKO skan dokumentu 
II Sejmik WOPR -  LISTA OBECNOŚCI skan dokumentu

 

W związku z remontem biura w sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Ćwiek na numer 607 663 669. 

W odpowiedzi Panu Telakowi

W odpowiedzi na notatkę pt. "Statut WOPR Województwa Mazowieckiego" zamieszczoną na stronie ZG WOPR
http://www.wopr.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=234&Itemid=53 zamieszczamy wyjaśnienie. 

 WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ!

 

ODBYŁ SIĘ X ZJAZD KRAJOWY WOPR, WYBRANO NOWEGO PREZESA WOPR.

X Zjazd Krajowy WOPR rozpoczął się w dniu 13 kwietnia 2013 roku zgodnie z obowiązującymi uchwałami Zarządu Głównego WOPR. Zjazd otworzył w samo południe Sławomir Gicewicz, powitał najstarszego WOPR-owca - delegata z województwa warmińsko - mazurskiego Stanisława Chmentowskiego, który - jak sam określił - jest w WOPR dopiero od 51 lat. Na przewodniczącego obrad wybrano Krzysztofa Skrzyniarza. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek wojewódzkich WOPR wybrani na zjazdach wojewódzkich. Podczas obrad został wybrany nowy PREZES WOPR oraz nowe władze WOPR, a więc zarzad WOPR, Główna Komisja Rewizyjna WOPR i Sąd Honorowy WOPR
Niestety dzięki usilnym staraniom części członków zarządu i byłego prezesa doszło do drugiego spotkania (pobierz) osób zaproszonych wg klucza Jerzego Telaka, w tym samym dniu po południu.
X Zjazd Krajowy WOPR bardzo krytycznie się odniósł do sprawozdania jakie zamieścił na stronie internetowej ustępujący Prezes WOPR. Zawarte w nim niezgodne z faktami uchwały i decyzje, nie prawidłowe rozliczenia, bilanse i sprawozdania oraz mijające się z prawdą fakty z obrad Zarządu Głównego WOPR stanowiły podstawę do niezatwierdzenia tego dokumentu przez Zjazd Krajowy WOPR. Równie krytycznie została oceniona praca - szczególnie ostatnich lat - Głównej Komisji Rewizyjnej, której sprawozdanie również nie zostało zatwierdzone. Obecni na Zjeździe członkowie ustępującego Sądu Honorowego WOPR również negatywnie ocenili zapisy zamieszczone przez byłego prezesa, a dotyczące działania sądu. Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego WOPR Zbysław Kuś przedstawił sprawozdanie sądu oraz odczytałgorzką informację jaką przekazał Franciszek Majewski do delegatów. Delegaci, zgodnie z życzeniem Franciszka Majewskiego, upoważnili Zbysława Kusia do zabrania głosu na drugim spotkaniu organizowanym przez byłego prezesa, gdyż może nie wszyscy tam przybyli wiedzą po co i dlaczego tam się zbierają. Gdy Zbysław Kuś, nowo wybrany Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR, dotarł na miejsce okazało się, że spotkanie z panem Telakiem trwało niecałe dwie godziny i wszyscy się rozeszli. 
Również w tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego WOPR, a następnie Prezydium Zarządu Głównego WOPR. Wszystkie organu władzy WOPR jakie obradowały w tym dniu, a więc Zjazd Krajowy WOPR, Zarząd Główny WOPR i Prezydium Zarządu Głównego WOPR podejmowały jedynie niezbędne do funkcjonowania organizacji uchwały i decyzje. W obecnej sytuacji organizacyjnej X Zjazd Krajowy WOPR nie podejmował żadnych kontrowersyjnych uchwał, nie rozdawał tytułów i zaszczytów, aczkolwiek wielu zasłużonym WOPR-owcom należy się uznanie i wyróżnienie. "Rozdawnictwo" medali, stopni instruktora wykładowcy i tytułów honorowych za - jak to sami niektórzy obdarowani stwierdzali - "za wierność" w ostatnim czasie nie przystoi członkom naszej organizacji. Wśród tych sposób są też osoby wartościowe, które niestety były prezes Jerzy Telak wpisał w swoje działania, aby uwiarygodnić zasługi "trochę mniej zasłużonych".

 

 

 

 

WARTO SPOJRZEĆ 

www.zjazdkrajowy.pl 

X ZJAZD KRAJOWY WOPR

Ze względu na pojawiające się błędne informacje - nie mające poparcia w przepisach prawa WOPR - na temat organizacji X Krajowego Zjazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku, przedstawiamy podstawy prawne jego organizacji.
Zgodnie z § 21 pkt 1) Statutu WOPR, wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego WOPR należy zwołanie i organizacja Zjazdu Krajowego, tak więc jedynie decyzje Zarządu Głównego WOPR, podejmowane w formie uchwał są ważne i obowiązujące.

Pierwsza uchwała 7/8/IX/11 z sprawie organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR była podjęta w dniu 3 grudnia 2011 roku, z tym, że błędnie termin zjazdu wyznaczono na 14 i 15 kwietnia 2013 roku, tj. na niedzielę i poniedziałek. 


Na posiedzeniu Zarządu Głównego WOPR w kwietniu 2012 roku, dostrzeżono pomyłkę i w uchwale w sprawie planu pracy poprawiono termin na sobotę i niedzielę, tj. na dni 13 i 14 kwietnia 2013 roku. 

Ważnym jest, że treść uchwały podjętej później zmienia ważność uchwały wcześniej podjętej.
Projekt ordynacji wyborczej X Zjazdu Krajowego WOPR, przedstawiony przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka na posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR w grudniu 2011 roku oraz w kwietniu 2012 roku, a także poddany pod głosowanie w trybie korespondencyjnym w maju 2012 roku, został odrzucony, jako niezgodny z prawem WOPR, a nawet z niektórymi ustawami prawa polskiego - mimo tego nadal widnieje na stronie www.wopr.pl Zarząd Główny WOPR przyjął natomiast w uchwale nr 9/9-K/IX/12 z dnia 30 maja 2012 roku projekt ordynacji wyborczej Krzysztofa Skrzyniarza.
Ze względu na niewykonanie lub przekroczenie wyznaczonych w w/w uchwały terminów oraz przekłamaniach w wykazie opłaconych składek członkowskich i wynikających z tego tytułu błędów w wyliczaniu ilości delegatów przypadających na poszczególne jednostki wojewódzkie WOPR oraz z uwagi na niemożliwość uzyskania danych zarówno od Prezesa WOPR, Biura ZG WOPR oraz od Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny WOPR na planowym posiedzeniu w Skierniewicach w dnach 8-9 grudnia 2012 roku, zgodnie z § 21 pkt 1) Statutu WOPR, zmienił ordynacje wyborczą i inne uchwały dotyczące organizacji Zjazdu. 
Po ustaleniu terminu X Zjazdu Krajowego, Zarząd Główny WOPR zgodnie z § 21 pkt 1) i 2) Statutu WOPR, zmienił oraz przygotował projekty uchwał X Zjazdu Krajowego WOPR, tj. porządku obrad i Regulaminu oraz ustalił że z każdej jednostki wojewódzkiej zostanie wybranych sześciu delegatów na X Zjazd Krajowy WOPR. 
W sprawach organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR powołano Komisję Zjazdową pod przewodnictwem Piotra Synowca, który z upoważnienia Zarządu Głównego WOPR prześle zaproszenia i dokumentację Zjazdu, delegatom którzy przesłali wypełnione karty delegata, a prezesi wojewódzcy listy delegatów. 
Ze względu na "powstające" w ostatnim czasie poza strukturami WOPR tzw. "jednostki wojewódzkie WOPR", które uzurpują sobie prawo wyboru Delegatów na Zjazd Krajowy WOPR, Zarząd Główny WOPR w swojej uchwale literalnie z numerem KRS określił jednostki wojewódzkie uprawnione do wyboru Delegatów na zjazd Krajowy WOPR. 
Nie ma podstaw prawnych (Uchwał Zarządu Głównego WOPR) akceptujących "dokumentację" Zjazdu, w tym karty delegatów, porządek obrad i regulamin Zjazdu zamieszczone na stronie Zarządu Głównego WOPR www.wopr.pl. Osoby, które mają wątpliwości, powinny od autorów zażądać okazania Uchwał Zarządu Głównego WOPR wprowadzających takie dokumenty, o czym mówi § 21 pkt 1) i 2) Statutu WOPR. 

 

Pracownicy Biura Zarządu Głównego WOPR nie są organem władzy, a Prezes WOPR nie może działać wbrew Uchwałom Zarządu Głównego WOPR.  

 

WŁADZE NA MAZOWSZU WYBRANE

W dniu 17 lutego 2013 roku w Legionowie odbył się IV Zjazd WOPR Województwa Mazowieckiego. Był to zjazd sprawozdawczo - wyborczy, na którym na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu prezesowi i zarządowi oraz dokonano wyboru władz na kolejną kadencję. Swoich delegatów nie wyznaczyła jedynie jedna jednostka WOPR z naszego terenu. W zjeździe udział wzięli delegaci jednostek WOPR - członków WOPR województwa Mazowieckiego, przedstawiciele ustępujących władz oraz zaproszeni goście w tym Członkowie Zarządu Głównego WOPR. Zjazd, zgodnie z uchwała Zarządu Głównego WOPR wybrał również Delegatów na X Zjazd Krajowy WOPR oraz osoby rezerwowe jakie w razie zdarzeń losowych zajmą ich miejsce: Krzysztofa Jaworskiego. Zbysława Kusia, Pawła Błasiaka, Andrzeja Drabika, Sebastiana Dawida, Sebastiana Tumiłowicza, Wiesława Kruka i Janusza Ratkowskiego. Dokonano dwóch niewielnich zmian w statucie stowarzyszenia oraz podjęto dyskusję na temat przyszłości naszej mazowieckiej organizacji. Zgodnie z wolą delegatów w Zarządzie znaleźli się reprezentanci wszystkich jednostek biorących udział w Zjeździe. WOPR Województwa Mazowieckiego serdecznie dziękuje gościom za udział w naszych obradach oraz tym, którzy przesłali nam życzenia owocnych obrad. 

 

IV ZJAZD WOPR WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.
W dniu 17 lutego 2013 rolu o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Legionowskiego w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 rozpocznie się IV Zjazd WOPR Województwa Mazowieckiego. Po pięcioletniej kadencji donona się wybór naszych przedstawicieli na kolejne pięć lat oraz wybór Delegatów na X Zjazd Krajowy WOPR. Do dnia dzisiejszego jeszcze tylko dwie jednostki nie zgłosiły swoich delegatów na to najważniejsze wydarzenia w działaniach Mazowieckiego WOPR.

Na Zjazd zostali zaporszeni Członkowie Zarządu Głównego WOPR z Przesem WOPR Jerzym Telakiem, Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR kol. Franciszek Majewski. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR kol. Krzysztof Zbrojkiewicz oraz przedatwiciel pretendującej do członkostwa w Mazowieckim WOPR organizacji kol. Jacek Krawczyk - Prezes WOPR w Warszawie. Zaproszenia zostały wystosowane również do Starosty Legionowskiego - gospodarza miejsca obrad oraz Wojewody Mazowieckiego - przedstawiciela Rady Ministrow w naszym województwie.
Znaczna część zaproszonych gości już powtwierdziła swoją obecność na naszych obradach.
W załaczeniu lista Delegatów na IV Zjazd WOPR Województwa Mazowieckiego. Ewentualne uwagi lub błędy drukarskie proszę zgłaszać do Biura Mazowieckiego WOPR.

Załącznik Lista Delegatów na IV Zjazd WOPR WM ..::pobierz

Biuro WOPR MW 

 

CZYŻBY KOLEJNA PROWOKACJA NA MAZOWSZU? 

Pismo skierowane do Ratowników z Mazowsza ..::pobierz

INFORMACJA z dnia 5.02.2013r.  ..::pobierz 

Na stronie internetowej KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) są dwadzieścia dwa podmioty na Mazowszu będące stowarzyszeniami i mającymi w nazwie WOPR. W żadnym województwie nie ma takiego bogactwa ... jednostek mieniących się jednostkami wojewódzkimi

Było już WOPR w Województwie Mazowieckim pretendujące do miana jednostki wojewódzkiej, były próby zmiany statutu WOPR w Warszawie na jednostkę wojewódzką (obie próby bez powodzenia), a teraz mamy nowe dziecko - Mazowiecki Oddział Wojewódzki WOPR.

Tak przynajmniej wynika z zaproszeń, które rozsyła - przedstwaiciel Komitetu Założycielskiego.

Zaprasza on w imieniu Komitetu Założycielskiego jednostki, która ... nie istnieje. Nie ma jej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc póki co działać nie może.

Pokreślić należy, że każdy może się zrzeszać w dowolnie tworzonych stowarzyszeniach i samo tworzenie stowarzyszeń jest jak najbardziej na miejscu. Należy jednak pamiętać, że Uchwała Nr 1/5VII/00 Zarządu Głównego WOPR z dnia 15-16 kwietnia 2000 roku w sprawie przyjęcia WOPR wojewódzkich w poczet członków rzeczywistych przyjęła WOPR Województwa Mazowieckiego w struktury WOPR i tyle.

Od tamtej pory opłacamy składki i tak jak inne jednostki wojewódzkie delegujemy swoich przedstawicieli na Zjazdy Krajowe WOPR. Formy prawne WOPR i naszej organizacji od tamtej pory się nie zmieniły, a więc zmieniło się czyjeś prywatne zdanie w tej sprawie - i to zadanie osoby, która nasz wojewódzki WOPR zakładała.

Zamiast mieszać w głowach ratownikom, może trzeba spróbować zostać delegatem na Zjazd WOPR Województwa Mazowieckiego w swojej jednostce i kandydować do władz.

I wtedy możemy zmienić Statut, możemy zmienić Zarząd, możemy wszystko pozmieniać, a nawet się rozwiązać i zawiązać na nowo ale w tym celu trzeba być delegatem na IV Zjeździe WOPR Województwa Mazowieckiego w dniu 17 lutego, a nie knuć na boku.

Do zobaczenia w Legionowie.

/-/ Paweł BŁASIAK

INFORMACJA z dnia 5.02.2013r.  ..::pobierz
ROZSYŁANE ZAPROSZENIA T.GORDON ..::pobierz
PORZĄDEK ZJAZDU T.GORDON ..::pobierz

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR

W dniach 8-9 grudnia 2012 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego WOPR. Statutowe kworum wykonując Uchwałę nr 8/7/IX/11 Zarządu Głównego WOPR
z dnia 17 kwietnia 2011 roku w sprawie planu przedsięwzięć centralnych w 2012 roku, która wyznaczała termin i miejsce posiedzenia. Zarząd Główny WOPR przybył do Skierniewic pomimo braku zarówno pomieszczenia na obrady, braku materiałów przygotowanych przez biuro oraz braku rezerwacji hotelowych dla większości członków Zarządu Głównego.
Prezes WOPR, podobnie jak w przypadku zwołania i nieotwarcia Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR we wrześniu w Łodzi, uzurpował sobie prawo do negowania uchwał Zarządu Głównego i zmianę decyzji jakie to grono w swoim czasie podjęło.
W drugim dniu posiedzenia na wniosek Prezesa WOPR w Województwie Lubuskim członkowie Zarządu Głównego WOPR złożyli na ręce Sekretarza Sądu Honorowego WOPR wniosek o rozpatrzenie działań Prezesa WOPR związanych bezpośrednio z bieżącym posiedzeniem Zarządu Głównego WOPR.
Na zakończenie posiedzenia, wraz z księdzem Alojzym Kąkolewskim - kapelanem WOPR Kujawsko Pomorskiego - Zarząd Główny odśpiewał Kolędę i połamał się opłatkiem.

czytaj więcej....

 

RECERTYFIKACJA KPP

Recertyfikacja KPP odbędzie w dniach 8 i 9 grudnia 2012
Miejsce spotkania : sala Pytalsińskiego 17
Zajęcia przypominające w sobotę w godz. 09.00 - 15.00
Niedziela egzamin 09.00 egzamin teoretyczny i praktyczny

Opłata za recertyfikację połączona z zajęciami przypominającymi zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej wynosi 250 PLN

Wpłata na konto WOPR Woj. Mazowieckiego z dopiskiem recertyfikacja

Zgłoszenia na adres email
nazwisko imię, PESEL, numer Leg. WOPR,
wraz ze skanem dowodu wpłaty

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU

W dniu 7 października w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu i Zarządu WOPR Województwa Mazowieckiego w obecności Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Podczas obrad członowie władz wysłuchali sprawozdania z przebiegu zwołanego przez Zarząd Główny WOPR, a następnie celowo nieotwarego przez Prezesa WOPR, Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR, który miał onradować w Łodzi w dniu 16 września i który miał zedecydować o zmianie osoby pełniącej funkcje Prezesa WOPR. Finalnie Prezes WOPR pozostał na swoim stanowisku, bo nie został odwołany. A nie został odwołany, bo Zjazd Krajowy się nie odbył. A Zjazd Krajowy się nie odbył bo Prezes WOPR przez 5 godzin go nie otworzył. I tak to jest...

Podczas obrad Zarządu poruszone zostały również sprawy programów szkolenia ratowników wodnych widniejące na stronie Zarządu Głównego WOPR w odniesieniu do Uchwały Nr 7/9N-K/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Nadmienić tu należy, że Wiceprezes Mazowieckiego WOPR ds. Edukacji kol. Marek Chadaj (nota bene Przewodniczący Komisji Edukacji WOPR) nie brał udziału w ich tworzeniu, a uwagi mazowieckich instruktorów WOPR obecnych na sierpniowym spotkaniu w sprawie szkoleń w Kiekrzu w ogóle nie zostały uwzględnione w opublikowanych dokumentach. W opinii zebranych w programach tych są błedy i niedociągnięcia organizacyjne i formalne.

Głównym tematem niedzielnych obrad była realizacja Uchwały Nr 9/9-K/IX/12 Zarządu Głównego WOPR z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ordynacji i organizacji Zjazdu Krajowego WOPR (http://www.wopr.pl - zakładki: prawo/uchwały ZG WOPR/2012) i wynikających z niej terminów. Na jej podstawie określono, że IV Zjazd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Mazowieckiego odbędzie się 17 lutego 2013 roku w Warszawie o godz. 9.00. Obecni ustalili, że każdy członek zwyczajny będzie reprezentowany na Zjeździe wg klucza wyboczego, określonego na podstawie wysokości wpłaconych składek przez okres ostatniej kadencji i zatwierdzonego zgodnie ze Statutem w "Regulaminie wyboru Delegatów na IV Zjazd WOPR Województwa Mazowieckiego". Delegaci zostaną wybrani przez walne zebrania jednostek WOPR zgodnie z "Regulaminem" i Uchwałą Nr 3/NZ/2011 Nadzwyczajnego Zjazdu WOPR Województwa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE ZABEZPIECZENIE ŚRÓDLĄDOWYCH REGAT ŻEGLARSKICH

Mazowieckie WOPR wraz z RP WOPR PŁOCK - DRUŻYNA nr 11 organizuje w dniu 22 września (stopień stażysty) i 23 września (stopień ratownik) centralne szkolenie specjalistyczne z zabezpieczenia Śródlądowych Regat Żeglarskich. Zdobycie przynajmniej stopnia stażysty jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnienia umożliwiającego np. Młodszemu Ratownikowi przystąpienie do szkolenia na stopień ratownika WOPR. Szkolenia odbędą się na terenie W porcie żeglarskim Petrochemia w Płocku przy ulicy Parowa 1.
KOMUNIKAT
PROGRAM SZKOLENIOWY: STAŻYSTA, RATOWNIK
FORMULARZ

KOLEJNY NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY WOPR - 16 września 2012 roku
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR

W dniu 23 czerwca 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pozaplanowe posiedzenie Zarządu Głównego WOPR zwołane przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka na wniosek 14-tu prezesów jednostek wojewódzkich WOPR. Na posiedzeniu Zarząd Główny WOPR podjął m.in. uchwałę o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w dniu 16 września 2012 roku w celu dokonania zmian w statucie oraz zmiany Prezesa WOPR.
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu Głównego: Prezes WOPR Jerzy Telak, Wiceprezes WOPR Sławomir Gicewicz, Robert Dworak, Henryk Bigos, Paweł Błasiak, Andrzej Jankowski, Marek Koperski, Bogdan Kozłowski, Mariusz Krzywiński, Aleksander Maćkowski, Krzysztof Skrzyniarz, Grzegorz Skwarek, Zbigniew Szorc, Piotr Synowiec oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz i członek Komisji ds. Zarzadzania Wojciech Waśniowski.
Prezesi jednostek wojewódzkich WOPR jako Członkowie Zarządu Głównego statutowej władzy WOPR zaniepokojeni obecną sytuacją w WOPR i działaniami Prezesa WOPR Jerzego Telaka, zwrócili się z prośbą do Jerzego Telaka o wyjaśnienie działań Prezesa WOPR niezgodnych z podjętymi uchwałami władz i decyzjami członków Zarządu Głównego. Ponownie sposób prowadzenia przez Prezesa Jerzego Telaka posiedzenia Zarządu Głównego uniemożliwiał podejmowanie decyzji przez Zarząd Główny WOPR. Prezes nie poddawał pod głosowanie składanych wniosków, uniemożliwiał prowadzenie merytorycznej dyskusji w sprawach ważnych dla całego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Członkowie Zarządu Głównego na podstawie zapisów Regulaminu Zarządu Głównego WOPR mówiący o wykluczeniu z posiedzenia Członka Zarządu Głównego WOPR, w którego sprawie jest podejmowana decyzja, dokonali zmiany prowadzącego, którym został wybrany Wiceprezes WOPR Sławomir Gicewicz. Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Zbrojkiewicz, po zapoznaniu się ze Statutem WOPR i Regulaminem Zarządu Głównego WOPR potwierdził prawidłowość takiego działania i jego zgodności z prawem WOPR.
Po zmianie przewodniczącego poddano pod głosowanie wcześniej złożone wnioski (dlatego numeracja wniosków i uchwał nie zachowuje kolejności).

Członkowie Zarządu Głównego WOPR dla których ważne jest dobro całego WOPR, a nie poszczególnych działaczy, zgodnie ze Statutem WOPR oraz Regulaminem WOPR w sprawach ważnych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będą podejmować decyzje w formie Uchwał Zarządu Głównego WOPR w trybie korespondencyjnym.
Po posiedzeniu w Kędzierzynie -Koźlu Zarząd Główny WOPR podjął w trybie korespondencyjnym uchwałę nr 6-9N-K-IX-12 z dnia 5 lipca 2012 roku ws zmian rozdziału sprzętu (do pobrania poniżej).

Ze względu na nieumieszczanie uchwał Zarządu Głównego WOPR oraz informacje niezgodne ze stanem faktycznym zamieszczane przez Prezesa WOPR na stronach www.wopr.pl , uchwały podjęte przez Zarząd Główny WOPR będą zamieszczane na stronach jednostek wojewódzkich i jednostek terenowych.

 Do pobrania:

Zaproszenie za posiedzenia Zarządu Głównego WOPR

Wniosek nr 1 ws niezatwierdzenia protokołu ze Szczecina
Uchwała nr 2-9N-IX-12 ws niezatwierdzenia protokołu ze Szczecina

Wniosek nr 2 ws rozdziału sprzętu
Uchwała nr 4-9N-IX-12 ws rozdziału sprzętu

Wniosek nr 3 ws dokumentów delegatów
Uchwała nr 5-9N-IX-12 ws dokumentów delegatów
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5-9N-IX-12_karta delegata
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5-9N-IX-12_imienny wykaz delegatów

Wniosek nr 4 ws zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w dniu 16.09.2012 r.
Uchwała nr 3-9N-IX-12 ws zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w dniu 16.09.2012 r.

Uchwała korespondencyjna nr 6-9N-K-IX-12 ws zmian rozdziału sprzętu.

LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI W RATOWNICTWIEWODNYM 

7 medali (3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe),Wicemistrzostwo Polski Kobiet w klasyfikacji Generalnej Kobiet to rezultat startu Kadry WOPR Województwa Mazowieckiego w Letnich Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, które zostały rozegrane w dniach 15 - 17 czerwca 2012 r. w Drzonkowie. W skład Kadry Mazowsza weszli następujący zawodnicy : Agnieszka Ttlaga, Olga Krysiak, Paulina Zyga (WOPR Sochaczew), Joanna Gołębiowska (Stołeczne WOPR), Manuela Wikieł (Ostrołęckie WOPR), Magdalena Bobrowska, Aleksandra Milewska (WOPR - OS w Ostrołęce), Michał Florek ( Stołeczne WOPR), Paweł Szulerecki (Ostrołęckie WOPR), Rafał Jackowski, Michał Tomaszewski (Żyrardowskie WOPR).
Wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów nie pozwoliły po raz trzeci z rzędu obronić tytuł mistrzowski w klasyfikacji generalnej, niemniej jednak Mistrzostwo Polski naszych Pań w sztafecie 4 x 25 m holowanie manekina i 2 x 50 m z pasem oraz mistrzostwo Agnieszki Tlagi na 50 m holowanie manekina to bardzo dobre osiągnięcie. Niewiele zabrakło (mały błąd w konkurencji 100 m kombinacja) aby Agnieszka Tlaga została najlepszą zawodniczką mistrzostw. Popełniony błąd spowodował, że nasza ambitna zawodniczka musiała zaspokoić się tytułem Wicemistrzyni Polski w Ratownictwie Wodnym 2012 w klasyfikacji generalnej kobiet.
Zdaniem Dariusza Małkowskiego - trenera Kadry Mazowsza pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprezesa Mazowieckiego WOPR start naszej reprezentacji należy uważać za bardzo udany tym bardziej że nasi reprezentanci to w większości juniorzy. Szkoda nie obronienia tytułu po raz trzeci z rzędu ale taki jest sport.
Serdeczne podziękowania dla naszych reprezentantów składa Prezes Mazowieckiego WOPR Paweł Błasiak.  oraz Wiceprezes Mazowieckiego WOPR Dariusz Małkowski
 

 

 

WOPR Województwa Mazowieckiego prowadzi w ramach Mazowieckiej Akademii Ratownictwa szkolenia z zakresu:

- kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- ratownika wodnego
- szkoleń specjalistycznych na wodach szybkopłynących i powodziowych.

Chętni, spełniający warunki uczestnictwa, proszeni są o rejestrację poprzez stronę internetową Akademii - http://www.akademiaratownictwa.eu/page5.php . Szkolenia są bezpłatne, jednakże wyłacznie dla osób spełniających warunki jakie podane są na stronie Akademii: http://www.akademiaratownictwa.eu/page20.php.
Zapraszamy i życzymy sukcesów.

 

 

III Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

Reprezentacja Kobiet z Mazowieckiego WOPR w składzie : Agnieszka Tlaga, Joanna Gołębiowska, Magdalena Bobrowska, Paulina Zyga, Aleksandra Milewska, Nina Jankowska po raz kolejny okazała się najlepszą drużyną w Kraju zdobywając tytuł Mistrzowski w rozegranych w dniach 3 - 4 grudzień 2011 r. w Lublinie III Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym.
Zawodniczki z Mazowsza okazały się bezkonkurencyjne we wszystkich startach zespołowych (złote medale w sztafetach : 4 x 50 m z przeszkodami, 4 x 50 m z pasem ratowniczym, 4 x 25 m holowanie manekina). Ponadto w startach indywidualnych: Agnieszka Tlaga zdobyła 3 srebrne medale (200 m z przeszkodami, 100 m ratownik, 100 m kombinowane - nowy Rekord Polski Juniorów) i 1 złoty (50 m holowanie manekina), Joanna Gołębiowska zdobyła 2 złote medale (200 m z przeszkodami i 100 m kombinowane). Również nasze pozostałe zawodniczki osiągały bardzo dobre wyniki, plasując się na wysoce punktowanych pozycjach dzięki czemu nasza żeńska drużyna osiągnęła sukces.
W klasyfikacji indywidualnej Kobiet na najwyższym podium, zdobywając tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw, stanęła Agnieszka Tlaga wyprzedzając zawodniczkę z wielkopolski oraz swoją koleżanką z zespołu Joannę Gołębiowską (III miejsce w klasyfikacji kobiet). Na bardzo dobrej, X pozycji w klasyfikacji indywidualnej kobiet uplasowała się również Magdalena Bobrowska.
W mistrzostwach wystartowała również nasza męska drużyna w składzie : Marcin Niewiński, Paweł Szulerecki, Jacek Flis, Robert Wroński, którzy również osiągali dobre wyniki plasując się w klasyfikacji drużyn męskich na VI pozycji. Bardzo dobry występ odnotowali Paweł Szulerecki i Marcin Niewiński zdobywając brązowy medal w konkurencji rzut liną.
W klasyfikacji medalowej mistrzostw zespół Mazowieckiego WOPR uplasował się na I miejscu zdobywając 10 medali (6 złotych, 3 srebrne, 1 brązowy).
Na starcie III Zimowych Mistrzostw Polski stanęło 99 zawodniczek i zawodników reprezentujących 11 klubów z Polski oraz 11 osobowa reprezentacja Czech.

 

Jak w Panu Tadeuszu, tylko kto jest Hrabią?

Aż się ciepło robi gdy słyszymy o Z(a)jazdach. Zupełnie jak w Panu Tadeuszu, gdy Hrabia przejmował siłą ziemię, majątek i duszyczki. Czyżbyśmy właśnie byli świadkami udaremnienia takiego siłowego „zamachu" na jedną z naszych jednostek?
Artykułem na stronie www.wopr.pl, w sprawie Z(a)jazdu w Otwockim WOPR Prezes WOPR delikatnie ujmuje się za powrotem do poprawności prawnej i moralnej członków WOPR. Cóż, przyjmowanie ponad 30 nowych członków z zaprzyjaźnionej OSP tuż przez walnym zebraniem i dokonanie w ten sposób „wyboru właściwych nowych władz" nie stawia w dobrym świetle autorów takich działań. Mazowiecki WOPR stoi jednak na stanowisku nieingerowania w wewnętrzne sprawy jednostek zrzeszonych. Od wyjaśniania legalności Zjazdów i Z(a)jazdów są organy nadzoru i pozostajemy z nadzieją, że one wypowiedzą się w sprawie, jeżeli taka konieczność wystąpi. Najlepszym przykładem może być tu sprawa porządku prawnego w WOPR wygrana przez WOPR na drodze sądowej z organem nadzoru - Prezydentem m.st. Warszawy. W sumie dziękujemy Panu Prezesowi na zwrócenie uwagi Otwockiemu WOPR na sposób zrealizowania Z(a)jadu. Niestety argumentacja Prezesa była chyba zbyt słaba, gdyż już w cztery dni później Ci sami druhowie OSP, którzy byli na rozmowach w biurze ZG WOPR, postanowili rozpocząć podobne działania na obszarze Mazowsza. Cóż, czasem nawet sam Prezes WOPR nie może dać rady rokoszy. Z naszej strony musimy się postarać aby pod siedzibą WOPR częściej stał biały WOPR-obus niż czerwony samochód OSP.

 

STOŁECZNE WOPR

Informuję, że Środowiskowe Warszawskie WOPR decyzją Sądu Rejestrowego po wieloletnich perturbacjach powróciło do nazwy

 

STOŁECZNE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

 

 Nazwa organizacji to jednak - jak twierdzą sami zaiteresowani - ważny element, jakiego brakowało stołecznym ratownikom. Po latach udało się. Kierownictwo Stołecznego WOPR odwiedziło Panią Prezydent, gdzie rozmowie poruszone zostały między innymi kwestie zapisów nowej ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych szczególnie w aspekcie zabezpieczenia przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Mazowsze z zadowoleniem przyjmuje powrót „stołeczności" do WOPR.

 
Mamy nadzieję, że nowi "stołeczniacy" nie będą mieli zapędów wojewódzkich, jak niektórzy w przeszłości aspirowali do bycia organizacją ogólnokrajową. A tak na serio to jest duży krok w kierunku konsolidacji społeczności ratowniczej na terenie miasta stołecznego. Życzymy powodzenia. 

 

WERYFIKACJA

W dniu 23. listopada 2011 roku na pływalni Pałacu Młodzieży w Warszawie przeprowadzona zostanie weryfikacja zawodowa ratowników. Chętni proszę zgłaszać się do biura WOPR WM.
Wytyczne i wymagania.
ROCZNE SPRAWOZDANIE INSTRUKTORA WOPR

Dnia 21. listopada mija ostateczny termin dostarczenia sprawozdań instruktorskich za rok 2011. Sprawozdania należy dostarczyć osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym w/w terminie na adres:

BIURA WOPR WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Pytlasińskiego 17
00-777 Warszawa

Aktualnie obowiązujący wzór sprawozdania do pobrania tutaj.

WAŻNE!!!!

SPRAWOZDANIA NALEŻY UZUPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE (SPRAWOZDANIA NIECZYTELNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE).
SPRAWOZDANIE NALEŻY PODPISAĆ I PODBIĆ SIĘ PIECZĄTKĄ INSTRUKTORSKĄ WG NOWO OBOWIĄZUJĄCEGO WZORU (Z IMIENIEM I NZAWISKIEM)- SPRAWOZDANIA BEZ PIECZĄTKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.


 FINAŁ GRAND PRIX POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM 2011

W minioną sobotę 5 listopada 2011 odbyła się Finałowa runda Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym . 105 zawodników z 16 klubów walczyło na pływalni AQUA Żyrardów o prymat w klasyfikacji generalnej. Runda finałowa była siódmym spotkaniem najlepszych ratowników w Polsce. Najwyżej w punktacji znaleźli się zawodnicy, którzy uczestniczyli we wszystkich zawodach. W finale zawodnicy startowali w pięciu konkurencjach : 200 m z przeszkodą , 50 m ratowanie manekina, 100 m ratowanie w płetwach, 100 m kombinowane oraz 100 m ratownik. W rundzie finałowej szanse startu dostali również najmłodsi ratownicy 12, 13, i 14 lat, którzy mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas tak ważnej imprezy sportowej . Bardzo dobrze w tej grupie wypadli ratownicy z Żyrardowa, którzy wywalczyli kilka medali . Patronem medialnym Grand Prix był Program 1 Polskiego Radia, którego dziennikarze w trakcie zawodów rozmawiali na antenie z zawodnikami, oraz promowali ratownictwo wodne. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali wspólnie Prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk oraz Prezes ZG WOPR Jerzy Telak, który zaproponował, aby Żyrardów włączyć do przypadających w roku 2012 obchodów 50 lecia WOPR. W czasie trwania zawodów trwały konsultacje Komisji Sportu dotyczące rozwoju ratownictwa w naszym regionie, w których uczestniczyli przedstawiciele władz naszego miasta oraz organizacji promujących ratownictwo min. Z-ca Prezydenta Grzegorz Obłękowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Zieliński , Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski, Trener Kadry Narodowej WOPR Bernard Motylewski, Dyrektor OSiR Piotr Pietrzak, Komendant Straży Miejskiej Zdzisław Skoczylas , Prezes AQUA Żyrardów Sp. z o.o.Taida Sochańska, Członek Zarządu Piotr Krawczyk oraz Prezes Żyrardowskiego WOPR Krzysztof Kokosza. W roku wolontariatu nie można zapomnieć o podziękowaniu dla zespołu sędziowskiego pod kierownictwem Sędziego Głównego Zbigniewa Kozłowskiego oraz ekipy technicznej, którą nadzorował Jarosław Więckowski. Ogółem zawody zabezpieczało 40 wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy.

Wyniki dostępne tutaj.

Z WIZYTĄ U WICEMARSZAŁKA

W dniu 12 września 2011 roku Prezes Mazowieckiego WOPR wraz z członkiem Mazowieckiej Grupy Operacyjnej spotkali się z Wicemarszałkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panem Marcinem Kierwińskim. Rozmowy toczyły się wokół podpisanej kilka dni wcześniej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i współpracy organizacji ratowniczych skupionych w Mazowieckim WOPR z samorządem województwa mazowieckiego. Pan Marszałek okazał duże zainteresowanie problematyką ratownictwa wodnego na Mazowszu oraz podejmowanymi działaniami WOPR na terenie województwa. Wspomniał przy tym rolę jaką mazowieccy ratownicy odegrali w dizłaniach powodziowych w roku 2010 i zapewnił o "pozytywnym" spojrzeniu władz samorządowych na podejmowane działania nedzej organizacji.
 

 

PODZIĘKOWANIA DLA "SAMEJ GÓRY"

W dniu 8 września 2011 roku w Pałacu Prezydenckim w obecności przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst ustawy w załaczniku).
Teraz, gdy już dokument czeka jedynie na opublikowanie w Dzienniku Ustaw, chcielibyśmy w szczególności podziękować tym parlamentarzystom, którzy okazali nam dużą przychylność i zrozumienie dla spraw ratownictwa wodnego i WOPR.

                                                                                 

                 Poseł Krystyna Łybacka                                                             Poseł Jarosław Pięta

- którzy podczas prac Komisji Sejmowej z pełnym zrozumieniem podeszli do spraw ratownictwa wodnego i WOPR,

- to dzięki ich staraniom mogliśmy złożyć nasze propozycje poprawek do ustawy, które następnie uzyskały poparcie Komisji Senackiej i w czasie głosowania.

                                          Senator                             Senator                            Senator                          Senator

Barbara Borys - Damięcka Jadwiga Rotnicka         Władysław Ortyl                  Zbigniew Meres

A za przychylność dla naszych przedstawicieli w czasie obrad komisji parlamentarnych:
Panu Posłowi Markowi Biernackiemu - Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji
Panu Senatorowi Mariuszowi Witczakowi - Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

 

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

W dniach 3.09. - 16.10 w systemie weekendowym (co drugi weekend) Mazowieckie WOPR organizuje pełny (66-godzinny) kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warunki uczestnictwa identyczne jak na kursie majowym. a informacje dla chętnych w Biurze WOPRWM.

Zgłoszania na adres mailowy mazowieckie@wopr.pl (obowiązuje kolejność zgłoszeń) - oferta dotyczy wyłacznie członków organizacji zrzeszonych w WOPR Województwa Mazowieckiego. Szkolenie dofinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nadmieniam, że nowa ustawa o bezpieczeństwie na obszarach wodnych, która prawdopodobnie wejdzie w życie 1. stycznia 2012 r. zachowa uprawnienia dotychczas uzyskanych stopni ratowników.

Prezes Mazowieckiego WOPR obiecał, że stworzy możliwość (nawet jak będzie zimno) zorganizowania kursów i egzaminów na stopnie zawodowe jeszcze w tym roku. Przypominam, że wymogiem uzyskania uprawnień zawodowych jest właśnie posiadanie tytułu ratownika uzyskanego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Termin: 16-18.09, 23-25.09.2011 r. / jeden kurs w dwóch panelach weekendowych 66 godz., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
Miejsce: Radom, ul. Tetmajera 13 / rozpoczęcie kursu o godz. 08.00
Koszt: 660 zł. / w cenie kursu zawarty jest podręcznik Podstawy Ratownictwa Medycznego" i obiady
Zapisy: wpłata na konto po uprzednim uzgodnieniu e-mail: slwopr.radom@gmail.com
Telefon kontaktowy: 501 311 240*
Nr konta: Bank Millennium 54 1160 2202 0000 0000 3550 5033*
Bieżące informacje na www.slwopr.radom.net

GOŚCIE ?

W pomieszczeniach, które zmuszeni byliśmy opuścić na wiosnę 2010 roku, od 13. lipca mieści się biuro "WOPR w Warszawie", organizacji, która wyraziła chęć wstąpienia do struktur Mazowieckiego WOPR lecz nie była w stanie spełnić wymagań między innymi zmian w swoim statucie. Obecnie jej instruktorzy, jako członkowie Świętokrzyskiego WOPR widnieją na liście instruktorów na stronie ZG WOPR ale nie szkolą na terenie województwa do którego należą lecz na Mazowszu. Na skutek możliwości pozyskiwania legitymacji i identyfikatorów właśnie poprzez Świętokrzyski WOPR ich chęć wstąpienia w struktury Mazowieckiego WOPR znacznie osłabła.To tyle w kwestii informacyjnej.
Baza WOPR jakiej jeszcze nie było.<


Następna strona: Prawo